Sodíková výbojka by měla i nadále dominovat ve veřejném osvětlení

By
0


V nedávné dobÄ› se uskuteÄnilo na území naší republiky nÄ›kolik pilotních projektů náhrady stávajícího osvÄ›tlení LED diodovými reflektory. VÄ›tÅ¡ina instalací probÄ›hla v Praze, napÅ™. v ulicích Radlická, Klicperova, BozdÄ›chova a Nádražní, a dále v Nových Hamrech, v HavířovÄ› a v Písku. Realizace byla také prezentována formou srovnávacích studií, které se zaměřily víceménÄ› na technické parametry. Porovnával se příkon, rozteÄ jednotlivých sloupů, svÄ›telný tok a také teplota chromatiÄnosti. Poslední zmiňovaný údaj o barevné teplotÄ› vyznÄ›l v tabulkách jako pomÄ›rnÄ› nenápadné Äíslo a nejÄastÄ›ji se v ní objevily údaje od 4200 až do 6000 K.
Srovnávací měřítka mÄ›la veÅ™ejnost informovat o tom, jak prospěšné tyto poÄiny byly, a že bychom mÄ›li novým technologiím uvolnit cestu. mÄ›stské osvÄ›tleníTen zásadní problém, který se vÅ¡ak ukrýval v pozadí, je dopad na lidské zdraví. Proti razantní výmÄ›nÄ› svítidel za LED diodové zdroje se ohradili lidé, kteří byli dobÅ™e informováni o vlivu umÄ›lého osvÄ›tlení na zdravý spánek a zároveň ochránci přírody. Ti upozorňovali, zvláštÄ› v obytných zónách a parcích, na nebezpeÄný jev svÄ›telného smogu nevhodnÄ› zvolenou barvou svÄ›tla.osvÄ›tlení ulice

Světelný smog poškozuje zdraví lidí i zvířat

Ve veÅ™ejném osvÄ›tlení stále dominují vysokotlaké sodíkové výbojky Lightpark. To je dobÅ™e, neboÅ¥ se jedná o nejpÅ™irozenÄ›jší umÄ›lé svÄ›tlo, které organismus lidí i zvířat akceptuje po západu slunce. Zásadní je totiž zmiňovaná barevná teplota, která v tomto případÄ› nepÅ™esahuje 2700 K. Pokud by byla vyšší, organismus pÅ™estane ve veÄerních hodinách a v noci tvoÅ™it potÅ™ebný melatonin a dojde k naruÅ¡ení spánkového cyklu. Poruchy spánku výraznÄ› pÅ™ispívají k degenerativním chorobám, neprobíhá dostateÄná regenerace, zvyÅ¡uje se tvorba stresových hormonů, dochází k nárůstu agresivity, depresí a může to vyústit k sebevražedným pokusům a k výraznému nárůstu kriminality. Hodnoty teploty chromatiÄnosti pÅ™esahující 4200 K jsou ideální pro autožárovky v automobilech, ale nikoli pro lampy veÅ™ejného osvÄ›tlení podél domů, v parcích a vÅ¡ude tam, kde zvířata i lidé ulehají ke spánku.